Jak często dokonywać pomiarów elektroenergetycznych?

Na krótko przed przekazaniem do eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych wykonuje się pomiary elektryczne. Tak samo postępuje się z istniejącymi instalacjami i aparaturą. Wykonując okresowe badania, nabywa się pewności co do stanu infrastruktury.

Rozbudowa i Modernizacja

Także rozbudowa lub modernizacja może za sobą pociągnąć konieczność powtórzenia cyklu pomiarów. W trakcie eksploatacji może dojść do zużycia kluczowych elementów aparatury, co rzutować będzie na późniejszą pracę.

Przepisy

Prawo budowlane dość szczegółowo sankcjonuje procedury dotyczące pomiarów dopuszczających, a także okresowych sprawdzianów poprawności działania. Instalacje elektroenergetyczne testowane są na obiektach. Natomiast testy dopuszczające aparaturę wykonywane są tradycyjnie u producenta i urządzenia, wraz z właściwymi certyfikatami dostarcza się do sieci handlowych i dalej do końcowego użytkownika.

Jak Często Wykonywać Pomiary?

Co do wytycznych dotyczących badań okresowych, ustawodawca wyraził opinię, że testy przejściowe powinny być wykonane nie rzadziej niż raz na pięć lat. Mają polegać na sprawdzeniu stanu technicznego infrastruktury wchodzącej w ich skład i wydaniu stosownej opinii odzwierciedlającej stan faktyczny.