Falowniki Parker AC10 – kompatybilność elektromagnetyczna

Przemienniki częstotliwości Parker AC10, aby spełniały wymagania normy PN-EN 61800-3 („Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości — Część 3: Wymagania dotyczące EMC i specjalne metody badań”) dla kategorii C1, C2 oraz C3 muszą zostać zamontowane zgodnie z podanymi w instrukcji obsługi zaleceniami.

Dla kategorii C2 oraz C3 urządzenia mogą pracować bez zewnętrznego filtra, zaś w przypadku kategorii C1, dla spełnienia wymagań normy PN-EN 61800-3 taki filtr jest wymagany.

W celu przypomnienia – rozróżniamy dwa typy środowisk:

 • środowisko 1 – środowisko mieszkalno-przemysłowe zasilane z publicznej sieci niskiego napięcia – kategorie C1, C2,

 • środowisko 2 – środowisko przemysłowe z własnym transformatorem sieciowym – kategorie C3, C4,

Jeżeli zaś chodzi o odporność falowników Parker serii AC10 na zakłócenia, według PN-EN 61800-3 spełniają one wymagania dla urządzeń stosowanych w środowisku drugim.

Zalecenia producenta falowników Parker AC10, dla spełnienia wymagań EMC

W celu spełnienia wymagań EMC producent zaleca następujące rozwiązania:

 • osobne uziemienie zacisku „0V/signal ground”,
 • zastosowanie lokalnego punktu uziemienia, w przypadku występowania w instalacji większej liczby falowników,
 • wykonanie połączeń sterowniczych i sygnałowych przy wykorzystaniu przewodów ekranowanych (z ekranem uziemionym od strony przemiennika),
 • podłączenie ekranów powyższych przewodów do punktu uziemienia ochronnego przemiennika, nie zaś do zacisków listwy sterowniczej,
 • wykonanie połączeń ekranowanych przewodów silnikowych na całym ich obwodzie, w celu zapewnienia niskiej impedancji połączenia,
 • stosowanie możliwie najkrótszych przewodów silnikowych,
 • w przepadku połączenia uzwojeń silników w gwiazdę zaleca się wykorzystanie jednego przewodu silnikowego do zasilenia kilku silników,
 • zachować odstęp co najmniej 25 cm pomiędzy przewodami emitującymi zakłócenia elektryczne, a tymi które są na nie wrażliwe (najlepiej układać je całkowicie oddzielnie),
 • przewody wrażliwe na zakłócenia układać prostopadle do przewodów, które te zakłócenia emitują (przewody silnikowe, zasilające),
Falowniki Parker AC10 - wymagania EMC
Falowniki Parker AC10 – wymagania EMC (Źródło: Karta Katalogowa Parker -Falownik serii AC10)